Terrafamen arviointiselvityksessä huomiota pohjavesien tarkkailuun

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut jouluviikolla lausunnon Terrafame Oy:n tuotantohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunto koskee kaivostoiminnan jatkamista, kehittämistä tai vaihtoehtoisesti sulkemista.

Lausunnossaan ELY-keskus katsoo, että arviointiselostus on laadittu YVA-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Kuitenkaan välivarastoitujen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamiseksi tarvittavaa vaarallisen jätteen kaatopaikkaa ei ole sisällytetty riittävissä määrin tähän YVA-menettelyyn.

Välivarastoidut vesienkäsittelysakat ovat peräisin kaivoksen aikaisemmasta toiminnasta, eikä niitä synny Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen -hankkeen mukaisessa toiminnassa. Välivarastoitujen vesienkäsittelysakkojen kokonaisuuteen YVA-menettely voidaan tehdä omana erillisenä menettelynä.

YVA-selostuksessa esitettyä seurantaa ELY-keskus on katsonut tarpeelliseksi täydentää säteilyturvakeskuksen esittämien tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös pohjavesien tarkkailua on parannettava ympäristössä pohjavesien taustapitoisuuksien selvittämiseksi.

Lue lisää Tervareitistä 5.1.2018.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset