Ei tuulivoimaa Muhokselle asukkaiden terveyden kustannuksella

Muhoksen kunnanhallitus on päättänyt aloittaa tuulivoimakaavan valmistelun Pyhänselän alueelle (Tervareitti 17.6.2016). Olemme huolestuneita suunnitelmasta, joka toisi tuulivoimapuiston liian lähelle asutusta, lähimmillään 2-3 kilometrin päähän.

Tuulivoimamelu voi aiheuttaa lähiseudun asukkaille terveyshaittaa, kuten väsymystä, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, korvaoireita, rytmihäiriöitä ja uupumusta. Pitkittyessään tuulivoimamelun aiheuttama unettomuus voi heikentää terveyttä ja hyvinvointia merkittävästi. Näin oireita kuvaavat Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tutkijat blogissaan 13.9.2016. Oireet ovat yksilöllisiä, kaikki tuulivoimaloiden lähellä asuvat eivät oireile.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan tuulivoimasta ei saisi aiheutua terveyshaittaa. Jotta terveyshaitoilta vältyttäisiin, tulisi tuulivoimalat sijoittaa riittävän etäälle asutuksesta. Riittävää suojaetäisyyttä asutukseen ei kuitenkaan ole lailla säädetty. Siksi esimerkiksi Raahen kaupunki on määrännyt omalla päätöksellään tuulivoimaloiden ja asutuksen väliseksi suojaetäisyydeksi kaksi kilometriä. Tästä huolimatta asukkaat ovat kokeneet edelleen haittaa tuulivoimasta.

Tuulivoimaloiden etäisyys asutuksesta määritellään tapauskohtaisesti niin sanotuilla melumallinnuksilla, jotka eivät valitettavasti ole aina vastanneet todellisia olosuhteita. Ympäristöministeriö (YM) on tuoreessa selvityksessään kiinnittänyt huomiota siihen, että melumallinnusten lähtömelutasot on toistuvasti asetettu liian mataliksi. Samoin STM on peräänkuuluttanut melumallinnuksilta parempaa luotettavuutta.

Julkisuudessa on kerrottu, kuinka perheet ovat joutuneet muuttamaan pois kodeistaan tuulivoimaan liitetyn oireilun vuoksi. Nämä kokemukset ovat todellisia, eikä niitä voida sivuuttaa Muhoksellakaan tuulivoimakaavasta päätettäessä. Jos kunnassa päädytään tuulivoimarakentamiseen, otetaan riski, että ratkaisulla heikennetään kuntalaisten asuinolosuhteita jopa terveyttä vaarantaen.

Samaan aikaan, kun Muhoksella suunnitellaan tuulivoimakaavaa, on kunnassa kaavoitettu sata uutta omakotitalotonttia, osa suunnitellun tuulivoimakaava-alueen läheisyyteen. Tämä osoittaa, ettei kunnassa oteta vakavasti tuulivoiman terveyshaittaa.

Kunnan kaavoituspolitiikan epäjohdonmukaisuutta lisää se, että suunniteltu tuulivoima-alue sijoittuisi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa osittain maisemallisesti arvokkaalle alueelle ja osittain virkistysalueelle. Alueen läpi kulkeva Tervareitistö on monille muhoslaisille rakas kuntoilu- ja retkeilypaikka. Toteutuessaan tuulivoimarakentaminen hakkuineen muuttaisi alueen maisemaa merkittävästi. Muu maisema-, melu- ja välkehaitta ulottuisi nykykokoluokan tuulivoimaloilla hyvin laajalle alueelle.

Pidämme tärkeänä, että Muhoksen kunta tekee energiaratkaisunsa Strategia 2025 -linjauksen arvojen mukaisesti: asukaskeskeisesti ja vastuullisesti tulevaisuuteen suunnaten. Näin kunta tekee, jos se jatkaa uuden yläkoulun rakentamisessa valitsemallaan linjalla ja suosii aurinkoenergiaa sen sijaan, että avaisi mahdollisuuksia asukkaiden kannalta epäedulliselle tuulivoimalle.

 

Elisa Savolainen, YTM, Muhosperä
Hanna Kallunki, FM, Laitasaari
Jari Mehtälä, merkonomi, Päivärinne
Harri Puolitaival, DI, yrittäjä, Päivärinne

tuulivoimakeskustelu.muhos@gmail.com

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Vapaa sana